OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG
HENITOM Dryjski Spółka Jawna.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaakceptowanie przez Zleceniodawcę/Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży i Świadczenia Usług
  przez firmę HENITOM Dryjski Sp.j. (dalej zwaną HENITOM). Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług wiążą Zleceniodawcę/Kupującego z chwilą
  ich przedstawienia przy zawarciu umowy lub z chwilą umożliwienia Zleceniodawcy/Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią.
 2. HENITOM prowadzi swoją działalność gospodarczą pod adresem: ul. Helenówka 5c, 42-300 Myszków, posiadającą numer NIP: 5771983960,
  REGON: 368589111, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod nr KRS 0000700496.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług stanowią integralną część każdej Umowy (jak też oferty HENITOM) oraz regulują prawa i obowiązki
  Stron. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży i Świadczenia Usług a Umową (warunkami oferty
  HENITOM), znaczenie rozstrzygające w tym zakresie mają postanowienia Umowy. Strony wyłączają zastosowanie do zawartej Umowy
  jakichkolwiek wzorców umów Zleceniodawcy/Kupującego (w szczególności ogólnych warunków i wzorów umów, regulaminów) czy innych
  dokumentów niepochodzących od HENITOM. Informacje zamieszczone na stronie internetowej HENITOM lub udzielane Zleceniodawcy/Kupującemu
  w jakiejkolwiek formie, w szczególności zawarte w cennikach, reklamach, lub przekazywane ustnie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
  Cywilnego i nie kreują zobowiązania dla HENITOM, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Kontrahent zainteresowany nabyciem od HENITOM Produktów lub Usług składa zapytanie ofertowe (telefonicznie, za pośrednictwem faksu,
  poczty elektronicznej lub pisemnie na adres HENITOM), określając w nim co najmniej:
  a) dokładane oznaczenie Zleceniodawcy/Kupującego, w tym dane kontaktowe oraz dane kontaktowe upoważnionej osoby kierującej zapytanie
  w imieniu Zleceniodawcy/Kupującego: przy składaniu zamówień należy posługiwać się symbolami i opisami wyrobów oraz usług zawartych
  w katalogach i cennikach firmy HENITOM,
  b) rodzaj oraz ilość/liczbę Produktów lub Usług, które chciałby zakupić, sposób odbioru Produktów, jak też przekazując HENITOM wszelkie inne
  informacje umożliwiające doprecyzowanie właściwości Produktów lub Usług jakie zamierza zakupić: przy zamówieniach nietypowych elementów lub
  usług (nie wskazanych w cennikach i katalogach firmy HENITOM) musi być dołączony szkic (może być odręczny) zawierający wszystkie wymiary i cechy
  wyrobu lub szczegółowy opis zamawianej nietypowej usługi: takie zamówienie jest ważne tylko i wyłącznie po złożeniu podpisów
  Zleceniodawcy/Kupującego oraz przyjmującego zlecenie pracownika firmy HENITOM pod składanym zamówieniem w miarę potrzeby HENITOM
  kontaktuje się z Zleceniodawcą/Kupującym celem dokonania wyżej wspomnianych ustaleń.
 5. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe HENITOM może złożyć ofertę Zleceniodawcy/Kupującemu, która będzie uważana za ofertę w przypadku
  kiedy tak wyraźnie wskaże HENITOM tytułując swoją odpowiedź na zapytanie ofertowe „OFERTA nr….” . Jeżeli w ofercie nie określono inaczej,
  termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni od daty jej udostępnienia Zleceniodawcy/Kupującemu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
  W okresie obowiązywania oferty złożonej przez HENITOM, Zleceniodawca/Kupujący może ją przyjąć poprzez potwierdzenie akceptacji jej warunków
  (dokonane zgodnie z zasadami reprezentacji Zleceniodawcy/Kupującego lub przez osobę do tego upoważnioną przez Zleceniodawcę/Kupującego),
  złożone HENITOM pocztą elektroniczną na adres: info@henitom.com lub listem pocztowym lub przesyłką kurierską, powołując się na
  numer oferty. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia akceptacji warunków oferty przez Zleceniodawcę/Kupującego bez jakichkolwiek
  zastrzeżeń i zmian. W przeciwnym razie, dotychczasowa oferta traci ważność, a do zawarcia umowy, konieczne jest złożenie przez HENITOM
  nowej oferty uwzględniającej zastrzeżenia i zmiany Zleceniodawcy/Kupującego poczynione do poprzedniej oferty HENITOM.
 6. Płatność za złożone zamówienie dokonywana jest w całej należnej sumie wraz w wyznaczonym terminem płatności wskazanym w ofercie,
  chyba że inaczej ustalono w pisemnej Umowie. Za całą należną sumę uważa się uiszczenie 100% wartości brutto złożonego zamówienia, wycenionego
  przez firmę HENITOM. Termin płatności to wyznaczony dzień, w którym należność za towar/usługę staje się wymagalna. Zleceniodawca/
  Kupujący dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy HENITOM wskazany w ofercie lub, za zgodą HENITOM, gotówką w kasie
  HENITOM, za wyjątkiem transakcji z przedsiębiorcą o wartości przekraczającej 15 000 zł. W razie opóźnienia w zapłacie przez konsumenta,
  HENITOM może naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie. W przypadku opóźnienia w zapłacie za transakcję handlową w rozumieniu przepisów
  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 2019 poz. 118 z późn. zm)
  HENITOM może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz HENITOM będzie przysługiwać rekompensata za
  koszty odzyskiwania należności. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku HENITOM. HENITOM
  zachowuje prawo własności przedmiotu zamówienia, aż do całkowitej zapłaty ceny przez Zleceniodawcę/Kupującego. Do tego czasu ryzyko
  utraty, uszkodzenia lub pomniejszania wartości zamówienia ponosi Zleceniodawca/Kupujący.
 7. Terminy realizacji określone w cennikach, na stronie internetowej lub innych materiałach mają charakter orientacyjny. W ofercie HENITOM
  podaje dokładny termin realizacji Zamówienia tj. dostawy Produktu lub wykonania Usługi, który jest wiążący o ile Zleceniodawca/Kupujący
  dotrzymuje swoich zobowiązań, w szczególności dokonuje terminowej płatności, udostępnia HENITOM front robót, miejsce wykonania
  zamówienia i nie wystąpią inne okoliczności, za które HENITOM nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa, trudne warunki atmosferyczne
  itp.), a które uniemożliwiają lub utrudniają HENITOM wykonanie zobowiązania. Terminem dostawy Produktu jest termin w jakim HENITOM
  zawiadomi Zleceniodawcę/Kupującego o gotowości do wydania mu zamówionych Produktu. W przypadku opóźnień Zleceniodawcy/Kupującego
  w dokonaniu płatności lub innych czynności niezbędnych dla wykonania Zamówienia, termin realizacji Zamówienia ulega odpowiedniemu
  przesunięciu. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa w tak przesuniętym terminie, HENITOM za porozumieniem ze Zleceniodawcą/Kupującym
  określa nowy termin realizacji Zamówienia. HENITOM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia spowodowane
  siłą wyższą, okolicznościami dotyczącymi kontrahentów HENITOM (w szczególności dostawców, przewoźników, spedytorów) lub okolicznościami
  za które odpowiada Zleceniodawca/Kupujący. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, termin realizacji zamówienia
  zostaje wydłużony o czas trwania tych okoliczności, o czym HENITOM poinformuje niezwłocznie Zleceniodawcę/Kupującego.
 8. W przypadku świadczenia usługi czyszczenia przewodu kominowego i montażu systemu kominowego lub innych elementów, jeśli HENITOM
  nie zastanie Klienta w wyznaczonym adresie, dniu i godzinie wówczas wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi oraz Zleceniodawca/Kupujący
  zostaje obciążony kosztami dojazdu. Usługa montażu systemu kominowego przez firmę HENITOM dokonywana jest tylko i wyłącznie w wyczyszczonych
  przewodach kominowych. HENITOM w formie dokumentu (zgodnie z art. 772 Kodeksu cywilnego) przedstawia każdorazowo przed
  przystąpieniem do montażu wymogi jakie Zleceniodawca/Klient musi spełnić przed wykonaniem prac. Jeśli Zleceniodawca nie przystosuje
  przewodu do wymogów firmy HENITOM do ustalonego terminu montażu, wówczas firma HENITOM może odmówić wykonania prac, a kwota
  wpłaconej zaliczki nie podlega zwrotowi oraz Zleceniodawca zostaje obciążony kosztami dojazdu. Zamówienie wówczas uważa się za zerwane
  z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy/Kupującego i cała procedura zamówienia dokonywana jest od nowa. Usługa montażu systemu
  kominowego wymaga wykonania rozkuć w ścianach w wyznaczonych miejscach przez pracownika HENITOM lub w niektórych przypadkach
  rozwiercenia kanału kominowego (frezowanie) w celu jego wyrównania bądź poszerzenia. Zamawiając ten rodzaj usługi Klient Zleceniodawca/
  Kupujący wyraża pisemną (wystarczy e-mail lub wiadomość sms) zgodę na dokonanie rozkuć oraz frezowania kanału kominowego.
  HENITOM zobowiązuje się po zakończonych pracach montażowych do zamurowania wykutych wcześniej otworów bez doprowadzenia ścian do
  stanu poprzedniego (tj. bez specjalnego tynkowania, położenia gładzi, malowania etc.). Podczas świadczenia usługi czyszczenia przewodu
  kominowego, frezowania kanału kominowego oraz montażu systemu kominowego lub innych elementów mogą zaistnieć nieprzewidziane
  zakurzenia, zabrudzenia, pęknięcia i uszkodzenia. HENITOM dołoży starań, aby w miarę możliwości zapobiegać ww. okolicznościom.
 9. Odpowiedzialność HENITOM za szkody wyrządzone Zleceniodawcy/Kupującemu (niezależnie od podstawy prawnej takiej odpowiedzialności)
  jest ograniczona wyłącznie do szkód wyrządzonych Zleceniodawcy/Kupującemu umyślnie przez HENITOM (powyższe ograniczenie odpowiedzialności
  dotyczy także przypadków odpowiedzialności HENITOM za działania i zaniechania osób, którymi HENITOM się posługuje przy
  wykonywaniu swoich zobowiązań). Powyższe dotyczy również szkód powstałych na skutek istnienia wad Produktów.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. nr 2020 poz. 287 z późn. zm.) Zleceniodawca/Kupujący będący
  konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa HENITOM bez podania przyczyn, w terminie
  14 dni od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. HENITOM
  niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez
  konsumenta adres. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia umowę o świadczenie usług uważa się za niezawartą. Prawo do
  odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa HENITOM nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach
  określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca
  wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, jak również w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia
  jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Niniejszej Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług, w odniesieniu do innych podmiotów niż konsumenci, wyłączają odpowiedzialność
  HENITOM z tytułu rękojmi, zgodnie z brzmieniem art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 2019 poz. 1145 z późn. zm).
  HENITOM na określone towary i usługi może udzielać gwarancji.